အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများ

စဉ်အမည်
The Upper Burma Land Revenue Manual
The Burma Land Acquisition Manual
The Burma Excise Act Volume 1
The Burma Excise Act Volume 2
၁၈၉၅ ခုနှစ်၊ ကချင်တောင်တန်းသား မျိုးရိုးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း
၁၈၉၆ ခုနှစ်၊ ချင်းတောင်တန်းစည်းမျဉ်း
၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ ခန္တီးလုံအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်
၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ သောင်သွတ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်းခန္တီး တရားဥပဒေနှင့် ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးအမိန့်
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ချင်းဝိသေသတိုင်း အက်ဥပဒေ
၁၀၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ပြသမှု ကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေ
၁၁၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
၁၂၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေ
၁၃၁၉၆၁ အပြစ်ကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့် ခံဝန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၁၄၁၉၈၇ခုနှစ်၊မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ
၁၅၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများ
၁၆၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အလံ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
၁၇၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ
၁၈၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
၁၉အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ
၂၀အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၃၁။)
၂၁အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ
၂၂ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၂၃၁၈၇၆ ခုနှစ်၊ မြေနှင့်အခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၂၄၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
၂၅အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၂၆၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၂၇၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ
၂၈အစိုးရမြေယာချထားရေးနှင့် မြေယာသိမ်းယူရေး ဥပဒေ
၂၉၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
၃၀၁၉၅၄ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ(ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေး)အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ