အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ မှီငြမ်းအသုံးပြုလျက်ရှိသော ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများ

  စဉ်  အမည်
 ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်စာစောင်
 မြို့ပြဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများ (Cilvil Service Regulations)
 ၁၈၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ခိုင်ကြေးအက်ဥပဒေ
 ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ
 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (Anti-Corruption Law)
 မြန်မာနိုင်ငံ ခွင့်ပေးရေးနည်းဥပဒေများ (Burma Leave Rules)
 ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ လောင်းကစားဥပဒေ ပုဒ်မ ၄
 မြန်မာပြည်ငွေတိုက်ခွဲ လက်စွဲဥပဒေ
 ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲ
၁၀ မူလအခြေခံနည်းဥပဒေများ (Fundamental Rules)
၁၁ ၁၈၇၈ ခုနှစ်၊ လက်နက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (စ)၊ ၂၉
၁၂ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ(တတိယအကြိမ်)
၁၃ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ
၁၄ မြို့ပြငွေစာရင်းကိုဓဥပဒေ (Cilvil Account Code)
၁၅ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ၄၊ ၅
၁၆ ဘဏ္ဍာငွေ အရ/ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
၁၇ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကိုဓဥပဒေ (Penal Code)
၁၈ နောက်ဆက်တွဲ နည်းဥပဒေများ (Supplementary Rules)
၁၉ ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ (၅)
၂၀ မြန်မာပြည်ငွေတိုက်လက်စွဲဥပဒေ
၂၁ ခရီးစရိတ်လက်စွဲ (Travelling Allowance Manual)
၂၂ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၁၊ ၉၆၊ ၁၂၇၊ ၁၂၈၊ ၁၂၉၊ ၁၃၃၊ ၁၄၃၊ ၁၄၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၄၇၊ ၅၂၃၊ ၅၂၄ (၁)၊ (၂)၊ ၅၂၅
၂၃ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ
၂၄ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ကိုဓဥပဒေ (Criminal Procedure Code)
၂၅ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အယူခံနည်းဥပဒေ (Discipline and Appeal Rules)
၂၆ ၁၉၀၈ ခုနှစ်၊ မတရားအသင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ (က) (၂)
၂၇ မြန်မာပြည်ငွေတိုက်လက်စွဲနည်းဥပဒေ
၂၈ ပင်စင်နည်းဥပဒေသစ် (New Pension Rules)
၂၉ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအက်ဥပဒေ (Public Servants’ Inquires Act)
၃၀ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ
၃၁ အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်များအက်ဥပဒေ (Burma Offical Secrects Act)
၃၂ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်၊ ဂျီဆာကျူလာ အမှတ် ၁၅ (‘G’ Circular No15 of 1940)
၃၃ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁)
၃၄ ငွေတိုက်(လုပ်ငန်းစဉ်) နည်းဥပဒေ