ခေတ်ကာလနှင့် မလျော်ညီ၍ ဖျက်သိမ်းပြီးဥပဒေများ

 စဉ် အမည်
 ၁၈၈၅ ခုနှစ်၊ မြေသိမ်းအက်ဥပဒေ (ဓါတ်သတ္တု)
 ၁၉၀၇ ခုနှစ်၊ မြို့များအက်ဥပဒေ
 ၁၉၀၇ ခုနှစ်၊ ကျေးရွာအက်ဥပဒေ
 ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ကျေးလက်ဒေသစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေ အက်ဥပဒေ
 မြေသိမ်း (သတ္တုတွင်းများ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ